Σχετικά με την πληρωμή διοικητικών προστίμων

Ο παραβάτης οφείλει να καταβάλει…